ÚvodO spoločnostiSlužbyReferencieUvod

10.02.2010

Spustenie novej web stránky!

Rozhodli sme sa pre našich klientov spustiť novú web stránku. Pripravené máme pre Vás kompletné portfólio našich služieb ako aj kontaktný formulár, ak máte na nás otázky. >>

Zobraziť všetky novinky

Inžinierska činnosť:

Investičným spoločnostiam aj individuálnym investorom ponúkame naše služby, ktoré sú rozdelené nasledovných fáz:


I.Prípravná fáza a schvaľovací proces stavby

 • Spoluprácu a poradenstvo pri výbere vhodného pozemku pre konkrétny investičný zámer.
 • Inžiniersku činnosť pri zabezpečovaní podkladov na spracovanie projektovej dokumentácie.
 • Poradenstvo a sprostredkovanie vyhotovenia projektovej dokumentácie .
 • Inžinierska činnosť, zabezpečenie územného a stavebného povolenia
 • Odsúhlasenie a vyjadrenia k dokumentácii pre územné konanie (zadanie stavby) s orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami dotknutými plánovanou výstavbou v územnom konaní, ukončenú vydaním územného rozhodnutia a nadobudnutím jeho právoplatnosti.
 • V spolupráci so stavebným úradom prípravu a organizáciu stavebného konania ukončenú vydaním stavebného povolenia a nadobudnutím jeho právoplatnosti.

II.Fáza realizácie – realizácia stavby

 • Príprava územia - vybavenie územia inžinierskymi sieťami, spevnenými plochami, prístupovými komunikáciami a chodníkmi.
 • Príprava, organizácia a odovzdania staveniska so všetkými súvislosťami (vyznačenie podzemných vedení, hraníc staveniska, určenie odberu vody a elektrickej energie a pod.).
 • Technické poradenstvo.Realizácia - výstavba samotného objektu.
 • Výkon technického dozoru investora v plnom rozsahu, vo všetkých požadovaných oblastiach.
 • Koordinácia - manažment výstavby projektu v spolupráci s investorom pre jednotlivé projekty.
 • Inžinierska činnosť počas realizácie stavby.
 • Odskúšanie prevádzky - schopnosti hotového diela a odovzdanie funkčného objektu investorovi vrátane potrebných dokladov.
 • Inžinierska činnosť, zabezpečenie užívacieho povolenia, kolaudačných rozhodnutí
 • Odovzdanie objektu užívateľovi alebo užívateľom.

III.Fáza odovzdania stavby

 • Inžinierska činnosť, zabezpečenie užívacieho povolenia, kolaudačné rozhodnutia, zabezpečenie predpísaných skúšok a vyjadrení (technická inšpekcia, štátny hygienik a pod.)
 • Vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho právoplatnosť
 • Odovzdanie objektu užívateľovi alebo užívateľom
SprostredkovaniePoradenstvoKonzultácieProjektovanie