ÚvodO spoločnostiSlužbyReferencieUvod

10.02.2010

Spustenie novej web stránky!

Rozhodli sme sa pre našich klientov spustiť novú web stránku. Pripravené máme pre Vás kompletné portfólio našich služieb ako aj kontaktný formulár, ak máte na nás otázky. >>

Zobraziť všetky novinky

Účtovné služby

Podvojné účtovníctvo

 • zaúčtovanie účtovných prípadov z vecného hľadiska – hlavná kniha c
 • hronologický zápis účtových prípadov – účtovný denník
 • evidencia faktúr dodávateľských a odberateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov, saldokonto
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania DPH
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a zostavenie ročných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát)

Jednoduché účtovníctvo

 • zápis účtovných dokladov do peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy – zápis príjmov a výdavkov
 • evidencia faktúr dodávateľských a odberateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania DPH
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a zostavenie ročných výkazov (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch)

Mzdy:

 • vyhotovovanie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaných prácach, dohôd o brigádnickej činnosti študentov
 • vypracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov do sociálnej poisťovni a do zdravotných poisťovniach
 • výpočet miezd
 • zostavy, rekapitulácie, prehľad čerpania dovoleniek
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a daňové úrady
 • ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia
 • podklady pre ukončenie pracovného pomeru
SprostredkovaniePoradenstvoKonzultácieProjektovanie